Yaz Stajı Uygulama İlkeleri

BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ YAZ STAJI İLKELERİ

TANIM

MADDE 1: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde 3.Sınıfı tamamlayıp 3. Sınıf yaz stajı ön koşulunu sağlayan öğrenciler 3.Sınıfın yaz stajını yapmaya hak kazanırlar. Bu öğrenciler “STAJER DİYETİSYEN” olarak adlandırılırlar.

 

KAPSAM

MADDE 2: Bu ilkeler, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3. sınıf yaz stajının uygulanma şekli ve stajer diyetisyenlerin görev tanımlarını, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

 

AMAÇ

MADDE 3: “Yaz Stajı” eğitimi, öğrencilerin teorik ve pratik derslerde kazandıkları bilgi ve beceriyi çalışma ortamında uygulayabilmelerini, diyetisyenlik mesleğini (görevleri, sorumlukları, çalışma alanları ve çalışma teknikleri vb.) öğrenmelerini, meslek elemanlarının karşılaştıkları güçlükler ve çözüm yolları üzerinde bilgi ve beceri sahibi olmalarını amaçlar. Bu amaçla öğrenciler, öncelikle Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi’nde veya eşdeğer bölümü olan ve lisans düzeyinde eğitim veren bir üniversitenin ilgili kurumunda, Beslenme ve Diyetetik hizmeti veren ve diyetisyen gözetiminde üniversite/eğitim-araştırma hastanesinde, bölüm başkanlığının teklifi ile Yönetim Kurulu Kararı’yla, bu yönerge hükümleri uyarınca yaz stajını yapmak zorundadırlar.

 

YAPILANMA

MADDE 4: Aşağıdaki hiyerarşik düzenle, “Yaz Stajı” eğitiminden Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanlığı sorumludur.

Bölüm Başkanı: Staj organizasyonunun en üst düzey yetkilisi ve yöneticisidir. Bölüm Başkanı’nın görevleri:

– Yaz Stajı eğitiminin eksiksiz olarak yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,
– Yaz Stajı eğitiminin yapılacağı kurum ile resmi yazışmaları okul idaresi aracılığıyla yürütmektir.

Staj Sorumlusu: Bölüm Başkanlığı tarafından eğitim-öğretim programında görevli öğretim elemanlarından biri o programın "Staj Sorumlusu" olarak görevlendirilir. Staj Sorumlusunun görevleri:

– Stajın başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemek ve Bölüm Başkanı’nın onayına sunmak,
– Staj yapacak öğrencilerin, staj ünitelerini ve listelerini ilgili staj kurumuna göndermek,
– Staj eğitiminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

– Ortak yaz stajı toplantısını düzenlemektir.

Staj Yürütücüsü: Staj yapılan kurumda stajer diyetisyene iş ve görev veren ve onu denetleyen diyetisyen o stajer diyetisyenin "Staj Yürütücüsü" dür. Staj Yürütücüsünün görevleri:

-Staj süresince öğrencinin devam durumunu izlemek, çalışmalarını yönlendirmek ve denetlemek,
-Staj eğitiminin verimli olması için gerekli önlemleri almak,
-Stajer diyetisyenin staj çalışmasını değerlendirir ve Afyon Kocatepe Üniversitesi lisans eğitim birimleri sınavlar ve değerlendirme esasları dikkate alınarak tam not 100 (yüz) üzerinden vereceği harf notunu staj değerlendirme formunda belirterek staj sorumlusuna göndermektir.

 

STAJER DİYETİSYEN EĞİTİMİNİN ŞEKLİ

3. Sınıf Yaz Stajı Ön Koşulları: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün Beslenme İlkeleri 1-2, Ana Çocuk Sağlığı Beslenmesi, Toplu Beslenme Sistemleri 1-2, Hastalıklarda Diyet Tedavisi 1-2, Çocuk Hastalıklarında Beslenme, Beslenme Biyokimyası 1-2, Besin Kimyası ve Analizleri 1-2, Besin Mikrobiyolojisi, Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması, Toplumda Beslenme Epidemiyolojisi derslerinden başarılı olmak 

Yaz Stajı Süresi: Yaz stajı süresi 30 iş günüdür. Normal şartlar altında 6 haftaya denk gelen bu zaman dilimi araya resmi tatil, bayram vb. günler dolayısıyla çalışılmaması durumunda stajer yürütücüsü ve sorumlusunun karşılıklı belirlediği takvimde stajla bitişik olacak şekilde telafi stajı yaptırılır. Stajer bu takvime uyar.

MADDE 5: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde yaz stajı ön koşullarını tamamlayarak 3. Sınıf yaz stajını yapacak olan stajer diyetisyenlerin çalışma rotasyonları aşağıda belirtildiği şekilde yapılır: Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi’nin işleyişi ve yaz stajı sürecinin nasıl değerlendirileceği stajer diyetisyenlerin de katılacağı ilk ortak toplantıda belirtilir.

Uygulama Birimleri: Stajerlik dönemi boyunca stajer diyetisyen, staj sorumlusunun belirlediği dönemlerde uygulama ünitelerinde staj yapar. Staj yürütücüsünün uygun gördüğü servis ve birimlerde ayrıca sağlık ocağı, okullar ve benzeri saha uygulamalarında çalışır.

Eğitim Sürecinin Değerlendirilmesi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü stajer diyetisyenlerin eğitim sürecinin değerlendirilmesi aşağıda belirtilen şekilde yapılır:

– Öğrencinin staj çalışmaları staj yürütücüsü tarafından değerlendirilir ve Staj Sorumlusu tarafından gönderilen "Staj Değerlendirme Formları" nda tam not 100 (yüz) üzerinden bir staj notu verilir. Bu notun 60'dan (CC) az olması halinde stajer başarısız sayılır ve bu stajı tekrarlamak zorunda kalır.

 

STAJER  DİYETİSYENİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

MADDE 6: “Stajer Diyetisyen”in görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda ayrıntılı olarak belirtilmiştir:

– “Stajer Diyetisyen”, staj uygulamalarında beyaz önlük giymek ve öğrenci kimliği takmak zorundadır. Sağlık ocağı, okullar ve benzeri saha uygulamalarında öğrencilerin giyecekleri giysi uygulama alanının özelliğine göre normal kıyafet ya da laboratuar önlüğü olarak sorumlu öğretim elemanlarınca belirlenir.

– Staj yürütücülerinin verdiği görev ve sorumlulukları eksiksiz ve özenli bir şekilde yerine getirilir.

-Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi’nin veya staj yapılması uygun görülen diğer kurumların çalışma düzeni (giriş, çıkış ve öğle yemeği saatleri ve düzeni vb) ve kurallarına uymak zorundadır.

– Staja fiilen ve kesintisiz devam zorunludur. Senatonun haklı ve geçerli nedenler konusundaki kararına uygun bir mazereti nedeniyle devam edilemeyen staj süresinin daha sonra tamamlanması gerekir.

– Stajer diyetisyenler ortak yaz stajı toplantısına katılmak zorundadır.

 

FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ YAZ STAJI İLKELERİ

TANIM

MADDE 1: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde 2.Sınıfı tamamlayıp 2. Sınıf yaz stajı ön koşulunu sağlayan öğrenciler 2.Sınıfın yaz stajını yapmaya hak kazanırlar. Aynı şekilde 3. Sınıfı tamamlayıp 3. Sınıf yaz stajı koşulunu sağlayan öğrenciler 3.sınıfın yaz stajını yapmaya hak kazanırlar. Bu öğrenciler “STAJER FİZYOTERAPİST” olarak adlandırılırlar.

 

KAPSAM

MADDE 2: Bu ilkeler, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2. ve 3. sınıf yaz stajlarının uygulanma şekli ve stajer fizyoterapistlerin görev tanımlarını, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

 

AMAÇ

MADDE 3: “Yaz Stajı” eğitimi, öğrencilerin teorik ve pratik derslerde kazandıkları bilgi ve beceriyi çalışma ortamında uygulayabilmelerini, fizyoterapistlik mesleğini (görevleri, sorumlukları, çalışma alanları ve çalışma teknikleri vb.) öğrenmelerini, meslek elemanlarının karşılaştıkları güçlükler ve çözüm yolları üzerinde bilgi ve beceri sahibi olmalarını amaçlar. Bu amaçla öğrenciler, öncelikle Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi’nde veya eşdeğer bölümü olan ve lisans düzeyinde eğitim veren bir üniversitenin ilgili kurumunda, fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti veren ve fizyoterapist gözetiminde üniversite/eğitim-araştırma hastanesinde, bölüm başkanlığının teklifi ile Yönetim Kurulu Kararı’yla, bu yönerge hükümleri uyarınca yaz stajını yapmak zorundadırlar. Bu kapsamda il dışında yaz stajı yapmak isteyen öğrenciler “Staj Başvurusunu” 1Şubat-30 Nisan tarihleri arasında bölüm başkanlığına yapar. (İl dışında staj yapacak öğrenci sayısı toplam staj yapacak öğrenci sayısının %10’unu geçemez).

 

YAPILANMA

MADDE 4: Aşağıdaki hiyerarşik düzenle, “Yaz Stajı” eğitiminden Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanlığı sorumludur.

Bölüm Başkanı: Staj organizasyonunun en üst düzey yetkilisi ve yöneticisidir. Bölüm Başkanı’nın görevleri:

– Yaz Stajı eğitiminin eksiksiz olarak yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,
– Yaz Stajı eğitiminin yapılacağı kurum ile resmi yazışmaları okul idaresi aracılığıyla yürütmektir.

Staj Sorumlusu: Bölüm Başkanlığı tarafından eğitim-öğretim programında görevli öğretim elemanlarından biri o programın "Staj Sorumlusu" olarak görevlendirilir. Staj Sorumlusunun görevleri:

– Stajın başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemek ve Bölüm Başkanı’nın onayına sunmak,
– Staj yapacak öğrencilerin, staj ünitelerini ve listelerini ilgili staj kurumuna göndermek,
– Staj eğitiminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

– Ortak yaz stajı toplantısını düzenlemektir.

Staj Yürütücüsü: Staj yapılan kurumda stajer fizyoterapiste iş ve görev veren ve onu denetleyen fizyoterapist o stajer fizyoterapistin "Staj Yürütücüsü" dür. Staj Yürütücüsünün görevleri:

-Staj süresince öğrencinin devam durumunu izlemek, çalışmalarını yönlendirmek ve denetlemek,
-Staj eğitiminin verimli olması için gerekli önlemleri almak,
-Stajer fizyoterapistin staj çalışmasını değerlendirir ve Afyon Kocatepe Üniversitesi önlisans ve lisans eğitim birimleri sınavlar ve değerlendirme esasları dikkate alınarak tam not 100 (yüz) üzerinden vereceği harf notunu staj değerlendirme formunda belirterek staj sorumlusuna göndermektir.

 

STAJER FİZYOTERAPİST EĞİTİMİNİN ŞEKLİ

2. Sınıf Yaz Stajı Ön Koşulları: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün 3. Sınıfına kadar olan tüm mesleki derslerden devam almış olmaları gerekir.

2. sınıf yaz stajı için ön koşul mesleki dersler: Anatomi, Fizyoloji, Mesleki Oryantasyon, Genel Mikrobiyoloji, Fonksiyonel Anatomi, İleri Fizyoloji, Elektroterapi I, Ortopedik Hastalıklarda Rehabilitasyon, Kinezyoloji I, Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme, Nörofizyoloji, Nöroanatomi, Elektroterapi II, Romatizmal Hastalıklarda Rehabilitasyon, Kinezyoloji II, Egzersiz Fizyolojisi, Tedavi Hareketleri, Ortez-Protez Rehabilitasyonu, Isı-Işık.

3. Sınıf Yaz Stajı Ön Koşulları: 2. Sınıf yaz stajını başarıyla tamamlayan ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün 4. Sınıfına kadar olan mesleki derslerinden devam almak ve başarılı olmak ya da en fazla bir mesleki dersten devamsızlıktan olmamak kaydıyla başarısız olanlar 3. Sınıf yaz stajını alabilirler. (Yani öğrenci en fazla 1 mesleki dersten DC- veya FF ile kalmışsa yaz stajına kabul edilir.)

3. sınıf yaz stajı için ön koşul mesleki dersler: Anatomi, Fizyoloji, Mesleki Oryantasyon, Genel Mikrobiyoloji, Fonksiyonel Anatomi, İleri Fizyoloji, Elektroterapi I, Ortopedik Hastalıklarda Rehabilitasyon, Kinezyoloji I, Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme, Nörofizyoloji, Nöroanatomi, Elektroterapi II, Romatizmal Hastalıklarda Rehabilitasyon, Kinezyoloji II, Egzersiz Fizyolojisi, Tedavi Hareketleri, Ortez-Protez Rehabilitasyonu, Isı-Işık, Manipulatif Tedavi I, Pulmoner Rehabilitasyon, Nörolojik Rehabilitasyon, İş ve Uğraşı Terapisi, Balneo ve Hidroterapi, Manipulatif Tedavi II, Kardiyak Rehabilitasyon, Nörofizyolojik Yaklaşımlar, Pediatrik Rehabilitasyon, Sporcu Sağlığı ve Fizyoterapisi.

Yaz Stajı Süresi: Yaz stajı süresi 15 iş günüdür. Normal şartlar altında 3 haftaya denk gelen bu zaman dilimi araya resmi tatil, bayram vb. günler dolayısıyla çalışılmaması durumunda stajer yürütücüsü ve sorumlusunun karşılıklı belirlediği takvimde stajla bitişik olacak şekilde telafi stajı yaptırılır. Stajer bu takvime uyar.

MADDE 5: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde yaz stajı ön koşullarını tamamlayarak 2. Sınıf ve 3. Sınıf yaz stajlarını yapacak olan stajer fizyoterapistlerin çalışma rotasyonları aşağıda belirtildiği şekilde yapılır: Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi’nin işleyişi ve yaz stajı sürecinin nasıl değerlendirileceği stajer fizyoterapistlerin de katılacağı ilk ortak toplantıda belirtilir.

Uygulama Üniteleri: Stajerlik dönemi boyunca stajer fizyoterapist, staj sorumlusunun belirlediği dönemlerde uygulama ünitelerinde staj yapar. Staj yürütücüsünün uygun gördüğü servis ve yoğun bakımlara fizyoterapist eşliğinde konsültasyona gider.

Eğitim Sürecinin Değerlendirilmesi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü stajer fizyoterapistlerin eğitim sürecinin değerlendirilmesi aşağıda belirtilen şekilde yapılır:

– Öğrencinin staj çalışmaları staj yürütücüsü tarafından değerlendirilir ve Staj Sorumlusu tarafından gönderilen "Staj Değerlendirme Formları" nda tam not 100 (yüz) üzerinden bir staj notu verilir. Bu notun 60'dan (CC) az olması halinde stajer başarısız sayılır ve bu stajı tekrarlamak zorunda kalır.

 

STAJER  FİZYOTERAPİSTİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

MADDE 6: “Stajer Fizyoterapist”in görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda ayrıntılı olarak belirtilmiştir:

– “Stajer Fizyoterapist”, çalışma süresince birim yönetim kurulu tarafından belirtilen renklerde Afyon Kocatepe Üniversitesi amblemli forma giymek  (üzerine beyaz önlük giyilebilir) ve yakasında fotoğraflı “Stajer Fizyoterapist” yazan, kaçıncı sınıfın yaz stajını yaptığını belirten, fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencisi olduğunu gösteren kimlik belgesi taşımak,

– Staj yürütücülerinin verdiği görev ve sorumlulukları eksiksiz ve özenli bir şekilde yerine getirmek,

-Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi’nin veya staj yapılması uygun görülen diğer kurumların çalışma düzeni (giriş, çıkış ve öğle yemeği saatleri ve düzeni vb) ve kurallarına uymak zorundadır.

– Staja fiilen ve kesintisiz devam zorunludur. Senatonun haklı ve geçerli nedenler konusundaki kararına uygun bir mazereti nedeniyle devam edilemeyen staj süresinin daha sonra tamamlanması gerekir.

– Stajer fizyoterapistler ortak yaz stajı toplantısına katılmak zorundadır.

 

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ YAZ STAJI UYGULAMA İLKELERİ

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde 2011 -2013 Eğitim öğretim yılı’nda değişen ders müfredatına göre lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin yaz stajını tekrar düzenlemek için hazırlanmış “Lisans Programlar Yaz Staj Yönergesi” ile ilgili Afyon Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından alınan Birim Yönetim Kurulu kararları aşağıda belirtilmiştir.

Staj süresi ve yeri

Afyon Sağlık Yüksekokulu’ nun tüm birimlerinde öğrenim gören öğrenciler yaz stajlarını Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesindeki kurumlarda yapar.

4. Yarıyıl yaz stajını isteyen öğrenciler bölüm veya eşdeğer bölümü olan ve lisans düzeyinde eğitim veren bir üniversitenin ilgili kurumunda bölüm başkanlarının teklifi ile Yönetim Kurulu Kararı’yla yapabilirler. Bu kapsamda il dışında yaz stajı yapmak isteyen öğrenciler  “Staj başvurusunu” 2012-2013 Eğtim- Öğretim yılından itibaren 1Şubat-30 nisan tarihleri arasında bölüm başkanlıklarına yapar.

4. Yarıyıl yaz stajlarını başka bir kurumda yapmak isteyen öğrenciler Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosu’nun “Haklı ve Geçerli Nedenler” konusundaki kararlarına uygun bir nedenden dolayı BYK uygun gördüğü takdirde yapabilirler.

Yurtdışında veya yurtiçinde öğrenci değişim programından yaralanan öğrenciler öğrenim protokollerinde belirttikleri ve kabul edildiği takdirde yaz stajlarını gittikleri üniversitenin kurumunda yapabilirler.

Yurtdışında herhangi bir değişim programından yararlanmayıp, başka gerekçelerden dolayı yurt dışında bulunan öğrenciler öğrenim gördükleri bölüm veya eşdeğer bölümü bulunan üniversitenin bünyesindeki bir kurumda yapması gereken iş günü kadar staj yaptıklarına dair resmi belge getirmeleri durumunda yaz stajları kabul edilir.

Bölüm başkanları öğrencileri birden fazla gruba ayırarak belirlenen tarihlerde yaz stajı yaptırabilirler. Yaz stajı süresince öğrencilerden çalışma ortamına uyum sağlamaları ve mesleki uygulamaları öğrenmeleri için gerekli işlemleri yapmaları istenir. 

Yaz stajları Eğitim –öğretimin devam ettiği akademik takvim sınırları içinde yapılamaz.

 

Hemşirelik bölümü öğrencileri yaz stajlarını 3. Sınıf (06. Yarıyıl ) sonunda, yaz döneminde, ANS Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ nin yataklı servislerinin birinde bir hemşire gözetiminde yapar.

Öğrenciler yaz stajı yaptıkları kurumun mesai ve çalışma düzenine uymak zorundadır.  Öğrenciler yaz stajı yaptıkları kurumda kişilerarası ilişkilerde ölçülü ve dikkatli davranmalı ve yaz stajı yerlerinde kullanılan her türlü araç ve gereçlerin korunmasına özen göstermelidir.

Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin yaz stajlarına devam edebilmeleri için 01 yarıyıl dersi Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar, 03 yarıyıl dersi İç hastalıkları Hemşireliği, 04 yarıyıl Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, derslerinden başarılı olması zorunludur.

 Hemşirelik bölümü öğrencileri haftada toplam 40 saat olmak şartıyla toplam 10 iş günü yaz stajı yapar. Hemşirelik öğrencileri haftanın bir günü tatil yapmak zorundadır.   

Herhangi bir nedenle yaz stajına katılamayan öğrencilerin mazeretlerini belgelemesi gerekmektedir. Öğrencilerin bu mazeretleri Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosu’nun “Haklı ve Geçerli Nedenler” konusundaki kararlarına göre değerlendirmeye alınır. 

Yaz stajından başarısız olan veya mazereti nedeniyle yaz stajını yapamayan öğrenci yaz stajını bir sonraki yıl tekrar eder.

Hemşirelik bölümü öğrencileri yaz stajı yaptıkları kurumda Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun belirlediği beyaz üst tunik, beyaz pantolon ve beyaz ayakkabıdan oluşan forma giyerler. İsteyen öğrenci bu forma üzerine beyaz önlük giyebilir.

Hemşirelik bölümü öğrencileri yaz stajı yaptıkları birimlerde kendilerinden istenen hemşirelik ile ilgili uygulamaları zamanında ve istenilen şekilde eksiksiz yaparlar.

Hemşirelik bölümü öğrencileri yaz stajının yapıldığı birimlerin yetkilileri tarafından görevlendirilecek sorumlu kılınmış tecrübeli hemşirelerin gözetiminde ve sorumluluğunda çalışır. Hemşirelik öğrencileri tek başlarına sorumluluk üstlenemezler.

 

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ YAZ STAJI UYGULAMA İLKELERİ

 

Afyon Sağlık Yüksekokulu’nun Sağlık Yönetimi bölümünde öğrenim gören öğrenciler yaz stajlarını Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesindeki kurumlarda yapar. Ancak staj yapan öğrenci sayısı fazla olduğu durumlarda ilgili bölüm başkanının teklifi ve birim yönetim kurulu kararı ile  Afyonkarahisar’daki kamu ve özel yataklı tedavi kurumlarında,  İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneler Birliğinde BYK uygun gördüğü takdirde yaz stajı yapabilirler.

SKY öğrencilerinin Yaz Stajını yapabilmeleri için uzaktan eğitim dersleri (Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Temel Bil.Tek.Kull I-II, Türk Dili I-II) hariç 1-2 ve 3.sınıf derslerinin tamamını almış ve devamsızlıktan kalmamış olması gereklidir.

 

Yurtdışında veya yurtiçinde öğrenci değişim programından yaralanan öğrenciler, öğrenim protokollerinde belirttikleri ve kabul edildiği takdirde yaz stajlarını gittikleri üniversitenin kurumunda yapabilirler ve yaz stajlarını yaptıklarına dair belge getirdikleri takdirde yaz stajları kabul edilir

Yurt dışında herhangi bir değişim programından yararlanmayıp, başka gerekçe ile kalanlar, SY bölümüne eş değer bölümü olan bir üniversite bünyesinde, 20 iş günü çalıştıklarına dair ilgili kurumdan belge getirmeleri durumunda yaz stajları kabul edilir.

Yaz Stajı, 6.yarıyıl sonunda başlar.

Yaz stajı süresince öğrencilerden çalışma ortamına uyum sağlamaları ve mesleki uygulamaları öğrenmeleri için gerekli işlemleri yapmaları istenir. SY öğrencileri yaz stajlarını 3.Sınıf  (06.Yarıyıl ) sonunda, yaz döneminde, ANS Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ nde ilgili bölümdeki görevli personelin gözetiminde yapar.

Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlayan bir kuruluşta 20 iş günü kesintisiz staj yapması gerekir.

Bölüm başkanları öğrencileri birden fazla gruba ayırarak belirlenen tarihlerde yaz stajı yaptırabilirler. Bu durumda SY Bölüm Başkanlığı tarafından öğrencilerinin yapacakları staj alanları belirlenir ve SKY öğrencilerine duyurulur.

Herhangi bir nedenle yaz stajına katılamayan öğrencilerin mazeretlerini belgelemesi gerekmektedir. Öğrencilerin bu mazeretleri Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosu’nun “Haklı ve Geçerli Nedenler” konusundaki kararlarına göre değerlendirmeye alınır. 

Öğrenciler yaz stajı yaptıkları kurumun mesai ve çalışma düzenine uymak zorundadır.  Öğrenciler yaz stajı yaptıkları kurumda kişilerarası ilişkilerde ölçülü ve dikkatli davranmalı ve yaz stajı yerlerinde kullanılan her türlü araç ve gereçlerin korunmasına özen göstermelidir.

SY bölümü öğrencileri yaz stajları yaptıkları kurumda beyaz önlük giyerler ve öğrenci kimliği takar.

SY öğrencisi, yönetmelikte belirtilen koşulları sağlayan bir kuruluşta 20 iş günü ve hafta da toplam 40 saat yaz stajı yapar. İsteyen öğrenci hafta sonunun bir gününde yaz stajı yapabilir. Bu süre toplam işgününden düşülür. SY öğrencileri en az haftanın bir günü tatil yapmak zorundadır.   

 

edevlet-ogrenci-belgesi-sorgulama  akueposta  obs