İntörn Süreci Uygulama İlkeleri

AFYON SAĞLIK YÜKSEKOKULU

KLİNİK STAJ/İNTÖRNLÜK/KURUM VE HASTANE BESLENME STAJI UYGULAMA İLKELERİ

            Afyon Kocatepe Üniversitesi 24.07.2014 tarihli 2014/83-c sayılı senato kararı ile kabul edilen Afyon Sağlık Yüksekokulu Klinik Staj/İntörnlük/Kurum Ve Hastane Beslenme Stajı Uygulama İlkelerinin Madde 5-b ve Madde 6-b bendlerinde Birim Kurul Kararına bırakılan staj rehberi aşağıdaki şekilde Birim Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiştir.

 

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ KURUM VE HASTANE STAJI UYGULAMA İLKELERİ

Bu uygulama ilkeleri rehberinde geçen bazı kavramlar aşağıda açıklanmıştır;

      a)  Uygulamalı Mesleki Ders: Beslenme ve Diyetetik mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve davranış kazandırmayı hedefleyen bir yarıyıl/yıl devam eden derstir.

b) Uygulama Alanı: Öğrencilerin mesleki bilgilerini, beceriye dönüştürebileceği koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmet kurumları, ev, okul, işyeri vs. gibi alanlardır.

c)  İntörnlük: Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerine mesleki bilinç ve deneyim kazandırmak amacıyla yapılan ve bir eğitim öğretim yılını kapsayan eğitim sürecidir.

 1. İntörn Diyetisyen: Dördüncü sınıf öğrencileri intörn diyetisyen olarak tanımlanır.

Uygulamalı Mesleki Derslerin Yürütülmesi İle İlgili Genel Hükümler

Ders programlarının hazırlanması, yürütülmesi, denetlenmesi, geliştirilmesi ve değerlendirilmesinde Yüksekokul Müdürü Başkanlığında, Yüksek Okul Yönetim Kurulu, Yüksekokul Kurulu, Bölüm Başkanı ve dersi yürüten öğretim elemanı birlikte çalışır.

Uygulama alanları öncelikli olarak Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi olmak üzere, Yönetim Kurulunun uygun bulduğu uygulama / laboratuvar alanları, donanıma ve diğer olanaklara sahip belli başlı kamu ve özel kuruluşlar arasından seçilir.

 

Bu ilkelere göre;

      a) 1. 2. 3. Sınıftaki uygulamaların / laboratuvar alanlarının belirlenmesi ve öğrencilerin uygulama rotasyon çizelgeleri o dersin öğretim elemanı (ları) tarafından uygulama yerlerinin / laboratuvarın yetkili ve / veya sorumlularının görüşleri ve yazılı izinler alındıktan sonra yapılır.

      b) Uygulamaların / laboratuvar çalışmalarının değerlendirilmesi ve denetlenmesi bunları yürüten öğretim elemanları tarafından yapılır.

      c) Disiplin suçu nedeniyle verilen uzaklaştırma cezaları mazeret sayılmaz. Mazeret bildirimleri ve mazeret sınavları Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim / Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin Madde 16 uyarınca yapılır.

      d) Öğrenciler sınavlarda cep telefonu, cep bilgisayarı, telsiz cihazları ve benzer elektronik cihazları kapatmak zorundadır. Sınavlara öğrenciler, öğrenci kimlik belgesi ile girerler.

      e) 1. 2. 3. Sınıftaki teorik ve uygulamalı derslerin yürütülmesi, sınavlar ve değerlendirilmesi, not ortalamaları ve başarının belirlenmesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim / Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca yapılır.

      f) Her öğrenci uygulama yaptığı kurumun çalışma ve güvenlik kurallarına uymak ve kullandığı mekân, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğan her türlü sorumluluk öğrenciye ait olup, öğrenci hakkında ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlemler yapılır.

        g) (Değişiklik: Karar 2016/46) İntörn programına göre öğrenci intörn stajında görevli diyetisyene karşı doğrudan sorumludur. Öğrenciler uygulama alanlarının her birinde hafta içi gündüz (8 saat üzerinden) ve haftasonu gündüz (8 saat) olmak üzere haftalık 28 saat olan intörn stajını tamamlar. resmi tatillerde öğrenci intörn çalışmasını yapmaz. İntörn diyetisyen adına düzenlenmiş intörn programına uyması zorunludur. İntörn programında öğrenci hafta sonu günlerinde devamsızlık yapamaz. 

Kurum ve Hastane Beslenme Stajı I ve II (İntörnlük) İle İlgili Temel İlkeler

Ön şartlar

İntörn Diyetisyen : Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans programının 1., 2., 3. Sınıf devam zorunluluğu olan, Beslenme İlkeleri 1-2, Ana Çocuk Sağlığı Beslenmesi, Toplu Beslenme Sistemleri 1-2, Hastalıklarda Diyet Tedavisi 1-2, Çocuk Hastalıklarında Beslenme, Beslenme Biyokimyası, Besin Kimyası ve Analizi 1-2, Besin Mikrobiyolojisi, Anatomi, Fizyoloji, Sağlıkta Bilgisayar Uygulamaları, Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması, Toplumda Beslenme Epidemiyolojisi, Genel Mikrobiyoloji ve Yaz Stajı Derslerinin tümünden devam alan ve başarılı olan, uygulamalı mesleki olmayan diğer derslerden ise devam almış öğrenci intörnlük programına (kurum ve hastane beslenme stajı I-II) kayıt yaptırmaya hak kazanır ve “İntörn Diyetisyen” olarak adlandırılır.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü İntörnlük Programı:  İntörn öğrencinin mesleki bilgi, beceri ve deneyim kazanmaları için 4. Sınıfta Güz ve Bahar Yarıyıl dönemlerinde toplamda 30 haftadan az olmamak şartı ile haftada 28 saat pratik olarak uygulanan temel mesleki bir ders uygulamasıdır. Bu dersin uygulaması Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Sağlık Yüksekokulu’ nun önerdiği akademik takvimi ile başlar ve sona erer. İntörn diyetisyen öğrencisi, 1. 2. 3. Sınıfa ait, devam zorunluluğu olan derslerin tümünü almış ve devamsızlıktan kalmamış olup ancak yarıyıl sınavından başarısız olması durumunda, derslerin yıl içi, yıl sonu sınavlarına girme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, öğrenci klinik sorumlusunu, sorumlu öğretim elemanını veya intörn koordinatörlüğünü bilgilendirmesi şarttır.

İntörnlük Programı Uygulama Rotasyonları ve Süreleri

      a)  Klinik Beslenme Çocuk Stajı

      b)  Klinik Beslenme Erişkin Stajı 

      c)  Toplu Beslenme Sistemleri Stajı 

      d)  Dış Hastane ve Kurum Stajı 

 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü İntörnlük Programının Amacı

İntörnlük programının amacı;

 1. Beslenme ve Diyetetik öğrencilerin önceki üç yılda edindiği teorik bilgi ve pratik becerilerini sahaya aktarmasını sağlamak, karar verme becerilerini geliştirmek,
 2. Mezuniyet öncesi Beslenme ve Diyetetik girişimlerini gerçekleştirme ve sonuçlarını değerlendirme sorumluluğunu alma, mesleki deneyim kazanmalarına olanak sağlama,
 3. Sağlık hizmetlerinin sunulmasında sağlık ekibi içinde yer alarak ve ekibin diğer üyeleriyle iş biriliği içinde çalışabilme,
 4. Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için yapılacak Beslenme ve Diyetetik girişimlerini mesleki standartlar doğrultusunda gerçekleştirme becerisini kazandırmaktır.

 

İntörn Diyetisyenin Görev ve Sorumlulukları

İntörnlük programında öğrenci,

 1. Her türlü klinik ve saha alanlarında bir diyetisyenin veya ilgili öğretim elemanının veya görevlendirilecek bir uzmanın sorumluluğu altında ve onların denetiminde çalışmalarını sürdürür.
 2. Her uygulama alanı içinde, hastaya, sağlık personeline veya diğer personele verilecek hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve yürütülmesinde aktif olarak yer alır.
 3. Sahada gözlemlediği en az bir problemin nedeni ve çözümüne yönelik araştırma yapar ve bir çözüm önerisi hazırlayarak intörn sorumlu öğretim elemanına sunar.
 4. İntörn diyetisyen uygulama yaptığı kurumda çalışma saatlerine uymak zorundadır.
 5. İntörn diyetisyen, güz veya bahar dönemi boyunca en fazla 5 iş günü devamsızlık iznini rotasyon yürütücüsünün onayıyla kullanabilir. Devamsızlık yapılan günlerin telafisi yoktur.
 6. Hastalık durumunda intörn diyetisyen bir rotasyon boyunca en fazla 5 iş günü rapor alabilir. İntörn diyetisyen rapor aldığı gün kadar telafi yapmakla yükümlü değildir. (5 iş gününü aşan raporlarda intörn hangi rotasyondaysa, o rotasyon tekrar edilecektir). Ancak bir rotasyonda 5 iş günü rapor hakkını kullanan intörnler aynı rotasyonda devamsızlık izni olan 5 iş gününü kullanamaz (Yani raporla birlikte toplam devamsızlık izin hakkı bir rotasyon için 5 iş gününü aşamaz)
 7. Öğrenciler uygulama yerini yetkili öğretim elemanından habersiz değiştiremezler. Çok zorunlu durumlarda uygun görülürse kısa süre için (saatlik) izin alabilirler.
 8. Her öğrenci uygulama yaptığı kurumun çalışma ve güvenlik kurallarına uymak ve kullandığı mekân, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğan her türlü sorumluluk öğrenciye ait olup, öğrenci hakkında ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlemler yapılır.

 

Staj Uygulama Alanları

Beslenme ve Diyetetik Bölümü intörnlük programı, öğrencilerin öğretim programı süresince edindikleri bilgi ve becerilerini uygulayarak güçlendirebilecekleri nitelikte olan öncelikli olarak Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi olmak üzere, Yönetim Kurulunun uygun bulduğu uygulama / laboratuvar alanları, donanıma ve diğer olanaklara sahip belli başlı Afyon ili merkezinde bulunan kamu ve özel kuruluşlar ve ilgili alanlarda yapılır. 

İntörnlerin uygulama yapacakları alanlar (Klinik/Kurum) İntörnlük Rotasyonundan Sorumlu Öğretim Elemanlarının önerileri ve İntörn Koordinatörlüğünün kabul onayı ile belirlenir. Her bir İntörnlük Rotasyonu uygulama alanlarına ise, ilgili anabilim dalı karar verir ve belirlenen bu alanları, Beslenme ve Diyetetik İntörnlük Rotasyonundan Sorumlu Öğretim Elemanı, İntörn Koordinatörlüğüne sunar. Koordinatörlükte alınan kararlar, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanlığına sunularak intörnlerin uygulama alanları kesinleşir.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü İntörnlük Programı Rotasyonlarından Sorumlu Öğretim elemanları tarafından rotasyon uygulama dosyası ve öğrenci değerlendirme formu hazırlanır.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü İntörnlük Programı Rotasyonlarının uygulamalarından sorumlu öğretim üye/elemanı veya klinik/alan sorumlu diyetisyen öğrencilerin değerlendirme formlarının eksiksiz doldurulmasından sorumludur.

 

İntörnlük Sınavları Hakkında Genel İlkeler

 

               İntörnlüğün değerlendirilmesinde, klinik/alan sorumlu diyetisyen ile ilgili öğretim elemanının verdiği notların toplamının ortalaması intörn uygulama ara sınav notunu belirler. İntörn ders bitirme sınavı; yazılı/sözlü sınav, vaka sunumu, hasta başı klinik sınav ya da yapılandırılmış beceri sınavı şeklinde her rotasyon alanı için yapılabilir, öğrencinin bu sınavdan en az 60 not alması gerekir. Başarı notu, ara sınav notunun %40’ı, ders bitirme sınav notunun %60’ı alınarak hesaplanır. Başarı notu en az 60 olmalıdır. Başarısız olan öğrenci dönem sonunda bütünleme sınavına girer. Her intörnlük dersinden devamsızlık yaparak ya da devam ettiği halde başarısız olan öğrenciler bir sonraki dönem/yıl başarısız olduğu intörn dersini tekrarlar.

İntörn diyetisyen olma kriterlerini yerine getiren öğrenciler, kriterleri tamamladığı andan itibaren ilk rotasyon başında Beslenme ve Diyetetik İntörnlük programına katılırlar.

Devamsızlıktan başarısız olan öğrenci ders bitirme sınavına alınmaz ve başarısız olduğu intörn dersini tekrar eder.

 

Uygulamalı Mesleki Derslerde ve İntörnlük Uygulamalarında Kullanılacak Kılık-Kıyafet

İntörn öğrencileri Güz ve Bahar Yarıyılında okutulan derslerin uygulamalarında, laboratuar çalışmalarında ve İntörnlük uygulamalarında Afyon Sağlık Yüksekokulu Bölüm Başkanlığı’nın öngördüğü formayı ya da beyaz önlüğü giymeleri zorunludur.

Öğrenciler ütülü, temiz, forma veya önlük düz lastik taban beyaz önü kapalı ayakkabı / beyaz spor ayakkabı, beyaz çorap ve beyaz ya da siyah önü açık, kapşonsuz, desensiz, dar olmayan hırkadan oluşan forma düzenine uymak zorundadır.

Öğrencilerin giyecekleri giysi uygulama alanının özelliğine göre forma ya da laboratuar önlüğü olarak sorumlu öğretim elemanlarınca belirlenir.

 

FİZYORETAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ  İNTÖRNLÜK UYGULAMA İLKELERİ

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde intörnlük ön koşullarını yerine getirerek 3. yılını tamamlayıp 4. sınıfa geçen öğrenci “intörn fizyoterapist” olarak tanımlanır.

Uygulamalı Mesleki Derslerin Yürütülmesi İle İlgili Genel Hükümler

 

Ders programlarının hazırlanması, yürütülmesi, denetlenmesi, geliştirilmesi ve değerlendirilmesinde Yüksekokul Müdürü Başkanlığında, Yüksek Okul Yönetim Kurulu, Yüksekokul Kurulu, Bölüm Başkanı ve dersi yürüten öğretim elemanı birlikte çalışır.

 

Uygulama alanları öncelikli olarak Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi olmak üzere, Yönetim Kurulunun uygun bulduğu uygulama / laboratuvar alanları, donanıma ve diğer olanaklara sahip belli başlı kamu ve özel kuruluşlar arasından seçilir.

Bu ilkelere göre;

      a) 1. 2. 3. Sınıftaki uygulamaların / laboratuvar alanlarının belirlenmesi ve öğrencilerin uygulama rotasyon çizelgeleri o dersin öğretim elemanı (ları) tarafından uygulama yerlerinin / laboratuvarın yetkili ve / veya sorumlularının görüşleri ve yazılı izinler alındıktan sonra yapılır.

      b) Uygulamaların / laboratuvar çalışmalarının değerlendirilmesi ve denetlenmesi bunları yürüten öğretim elemanları tarafından yapılır.

     c) Disiplin suçu nedeniyle verilen uzaklaştırma cezaları mazeret sayılmaz. Mazeret bildirimleri ve mazeret sınavları Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim / Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin Madde 16 uyarınca yapılır.

      d) Öğrenciler sınavlarda cep telefonu, cep bilgisayarı, telsiz cihazları ve benzer elektronik cihazları kapatmak zorundadır. Sınavlara öğrenciler, öğrenci kimlik belgesi ile girerler.

     e) 1. 2. 3. Sınıftaki teorik ve uygulamalı derslerin yürütülmesi, sınavlar ve değerlendirilmesi, not ortalamaları ve başarının belirlenmesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim / Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca yapılır.

     f) Her öğrenci uygulama yaptığı kurumun çalışma ve güvenlik kurallarına uymak ve kullandığı mekân, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğan her türlü sorumluluk öğrenciye ait olup, öğrenci hakkında ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlemler yapılır.

      h) (Değişiklik: Karar 2016/46)​  Öğrenciler uygulama alanlarının herbirinde hastada 35 saat olacak şekilde (Hafta içi ve hafta sonu 7'şer saat olmak üzere) çalışarak haftalık stajlarını tamamlarlar. İntörn programında öğrenci hafta sonu devamsızlık yapamaz. 

İntörn Koordinatörlüğü: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim elemanlarından oluşur. İntörnlük koordinatörlüğü başkanı, birim yönetim kurulu (BYK) tarafından bir yıllığına belirlenir.

 

İntörn koordinatölüğünün görevleri:

– İntörn fizyoterapist eğitiminin başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemek ve BYK’nun onayına sunmak,
-İntörn eğitimi alacak olanların, rotasyon ünitelerini ve sürelerini belirlemek ve listeleri ilgili
 kuruma göndermek,

-İntörn eğitiminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

-Ortak intörnlük toplantısını düzenlemek,

-Bitirme sınavı grupları ve tarihlerini BYK’nun onayına sunmaktır.

 

Rotasyon Sorumlusu: İntörn eğitiminin verildiği kurumda intörn fizyoterapiste iş ve görev veren ve onu denetleyen öğretim elemanı o intörn fizyoterapistin "Rotasyon Sorumlusu"  olup intörn koordinatörlüğü tarafından belirlenmektedir.

 

Rotasyon Sorumlusunun görevleri:

-Rotasyon boyunca öğrencinin devam durumunu izlemek, çalışmalarını yönlendirmek ve denetlemek,
-İntörn fizyoterapist eğitiminin verimli olması için gerekli önlemleri almak,
-İntörn fizyoterapistin rotasyon çalışmasını değerlendirerek tam not 100 (yüz) üzerinden vereceği notu rotasyon değerlendirme formunda belirterek intörn koordinatörlüğüne göndermektir.

 

İntörnlük Stajı I ve II İle İlgili Temel İlkeler

 

Önşartlar

 2. ve 3. Sınıf stajlarını başarıyla tamamlamış ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’ndeki tüm mesleki (Anatomi, Fizyoloji, Mesleki Oryantasyon, Genel Mikrobiyoloji, Fonksiyonel Anatomi, İleri Fizyoloji, Elektroterapi I, Ortopedik Hastalıklarda Rehabilitasyon, Kinezyoloji I, Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme, Nörofizyoloji, Nöroanatomi, Elektroterapi II, Romatizmal Hastalıklarda Rehabilitasyon, Kinezyoloji II, Egzersiz Fizyolojisi, Tedavi Hareketleri, Ortez-Protez Rehabilitasyonu, Isı-Işık, Manipulatif Tedavi I, Pulmoner Rehabilitasyon, Nörolojik Rehabilitasyon, İş ve Uğraşı Terapisi, Balneo ve Hidroterapi, Manipulatif Tedavi II, Kardiyak Rehabilitasyon, Nörofizyolojik Yaklaşımlar, Pediatrik Rehabilitasyon, Sporcu Sağlığı ve Fizyoterapisi) ve uygulamalı dersleri almış ve geçmiş olmaları gerekir. Ayrıca bu kapsam dışındaki dersleri de almış ve devamsızlıktan kalmamış olmaları gerekir.

           

İntörn öğrencinin mesleki bilgi, beceri ve deneyim kazanmaları için 4. Sınıfta Güz ve Bahar Yarıyıl dönemlerinde toplamda 30 haftadan az olmamak şartı ile haftada 28 saat pratik olarak uygulanan temel mesleki bir ders uygulamasıdır. Bu dersin uygulaması Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Sağlık Yüksekokulu’nun önerdiği akademik takvimi ile başlar ve sona erer. İntörn fizyoterapist öğrencisi, 1. 2. 3. Sınıfa ait, devam zorunluluğu olan derslerin tümünü almış ve devamsızlıktan kalmamış olup ancak yarıyıl sınavından başarısız olması durumunda, derslerin yıl içi, yıl sonu sınavlarına girme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, öğrenci klinik sorumlusunu, sorumlu öğretim elemanını veya intörn koordinatörlüğünü bilgilendirmesi şarttır.

 

İntörn Eğitim Programı ve Süresi: İntörn fizyoterapistin mesleki bilgi, beceri ve deneyim kazanmaları için 4. Sınıfta Güz ve Bahar yarıyıl dönemlerinde uygulanan temel mesleki bir uygulamadır. Bu uygulama süreci 3. Sınıf yaz stajının bitiminde BYK’nın Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Sağlık Yüksekokulu’na önerdiği akademik takvimi ile başlar.

Uygulama Üniteleri: İntörnlük eğitimi boyunca intörn fizyoterapist, intörn koordinatörlüğünün belirlediği dönemlerde rotasyonla, gerekli görülen tüm uygulama ünitelerinde uygulama yapar ve uygun gördüğü hastane işleyişi ile paralel olacak şekilde servis ve yoğun bakımlara konsültasyonla gider.

İntörn Fizyoterapistin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

 -“İntörn Fizyoterapist”, çalışma süresince intörn koordinatörlüğü tarafından belirtilen renklerde forma giymek  (üzerine beyaz önlük giyilebilir) ve yakasında fotoğraflı  “intörn” / 4. sınıf fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencisi olduğunu gösteren kimlik belgesi taşımak,

-Rotasyon yürütücülerinin verdiği görev ve sorumlulukları eksiksiz ve özenli bir şekilde yerine getirmek,

-Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi’nin çalışma düzeni ve kurallarına uymak zorundadır.

– Rotasyona devam zorunludur. İntörn fizyoterapist, güz veya bahar dönemi boyunca en fazla 5 iş günü devamsızlık iznini rotasyon yürütücüsünün onayıyla kullanabilir. Devamsızlık yapılan günlerin telafisi yoktur.

– Hastalık durumunda intörn fizyoterapist bir rotasyon boyunca en fazla 5 iş günü rapor alabilir. İntörn fizyoterapist rapor aldığı gün kadar telafi yapmakla yükümlü değildir (5 iş gününü aşan raporlarda intörn fizyoterapist hangi rotasyondaysa, o rotasyon tekrar edilecektir). Ancak bir rotasyonda 5 iş günü rapor hakkını kullanan intörnler aynı rotasyonda devamsızlık izni olan 5 iş gününü kullanamaz (Yani raporla birlikte toplam devamsızlık izin hakkı bir rotasyon için 5 iş gününü aşamaz).

– İntörn fizyoterapistler ortak intörnlük toplantısına katılmak zorundadırlar.

 

İntörnlük Sınavları Hakkında Genel İlkeler

İntörn Fizyoterapistler GÜZ ve BAHAR olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Her iki ana grup altında hastane işleyişi göz önünde bulundurularak alt rotasyon grupları (en fazla 3) oluşturulur. İntörn fizyoterapistlerin eğitim sürecinin değerlendirilmesi aşağıda belirtilen şekilde yapılır:

 

İntörn öğrencinin ilgili dönem ve yılda başarılı sayılması 2 faktöre bağlıdır:

1.Uygulama yaptığı kurumdaki tüm alt rotasyonlarından bu yönerge çerçevesinde belirlenen şekilde doldurulan değerlendirme formuyla verilen uygulama başarı notu, “Rotasyon Notu” olarak geçer. (Öğrencinin uygulamaları Rotasyon Yürütücüsü tarafından değerlendirilir ve İntörn Koordinatörlüğü tarafından gönderilen "İntörn Değerlendirme Formları"nda tam not 100 (yüz) üzerinden bir rotasyon notu verilir. Bu notun 60'dan (DC) az olması halinde intörn başarısız sayılır ve bu rotasyonu tekrarlamak zorundadır ve bitirme sınavına giremez)

2. Her dönem sonunda ilgili bölüm başkanlığının belirleyeceği kapsam ve içerikle bölüm öğretim elemanları tarafından yapılacak yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı bitirme sınavına girmek zorundadır. Yazılı sınav yapılırsa toplu olarak, sözlü ve uygulamalı sınavlar ise bireysel olarak yapılır. İntörn fizyoterapist belirlenen grubunun tarih ve saatinde sınavına girmek zorundadır.

3. Bitirme sınavları ve Bütünleme sınavlarının tarihi Bölüm Başkanı ve İntörn Sorumlusu tarafından belirlenir ve o dönemdeki ana grubun bitiş tarihinden sonraki ilk 1 haftalık süreç içerisinde gerçekleştirilir. Sınav haftasından sonraki ilk iş gününde diğer dönemin rotasyonlarına başlanır.

 

İntörn Rotasyon, Dönem ve Yıl Uzatma:

İntörn fizyoterapist eğitimi GÜZ ve BAHAR yarıyılı olmak üzere iki yarıyılda yapılır. Bir yarıyılda intörn grubu ikiye bölünerek Ortopedi ve Nöroloji olarak 2 (iki) ana gruba ayrılır. Gruplar GÜZ-ORTOPEDİ, GÜZ-NÖROLOJİ ve BAHAR-ORTOPEDİ, BAHAR-NÖROLOJİ şeklinde adlandırılacaktır.  Dönem sonunda intörn fizyoterapist sorumlu olduğu ana grup (NÖROLOJİ/ ORTOPEDİ) ve ona bağlı alt rotasyon derslerinden kurul bitirme sınavına girecek ve başarısız olduğunda boşa çıktığı ilk yarıyılda kaldığı ana grubu tekrarlayacaktır ve dönem bitirme sınavına girecektir.

Uygulamalı Mesleki Derslerde ve İntörnlük Uygulamalarında Kullanılacak Kılık-Kıyafet

Fizyoterapi ve rehabilitasyon  öğrencileri Güz ve Bahar Yarıyılında okutulan derslerin uygulamalarında, laboratuar çalışmalarında ve İntörnlük uygulamalarında Afyon Sağlık Yüksekokulu Bölüm Başkanlığı’ nın öngördüğü formayı ya da beyaz önlüğü giymeleri zorunludur.

Öğrenciler ütülü, temiz, forma veya önlük düz lastik taban beyaz önü kapalı ayakkabı / beyaz spor ayakkabı, beyaz çorap ve beyaz ya da siyah önü açık, kapşonsuz, desensiz, dar olmayan hırkadan oluşan forma düzenine uymak zorundadır.

Öğrencilerin giyecekleri giysi uygulama alanının özelliğine göre forma ya da laboratuar önlüğü olarak sorumlu öğretim elemanlarınca belirlenir.

 

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ  İNTÖRNLÜK UYGULAMA İLKELERİ

 

Bu rehberde geçen bazı kavramlar aşağıda açıklanmıştır.

 1. Uygulamalı Mesleki Ders: Hemşirelik mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve davranış kazandırmayı hedefleyen bir yarıyıl yıl devam eden (Hemşirelik Temel ilke ve Uygulamaları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Hastalıkları Hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği) derstir.
 2. Uygulama Alanı: Öğrencilerin mesleki bilgilerini, beceriye dönüştürebileceği koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmet kurumları, ev, okul, işyeri vs. gibi alanlardır.
 3. İntörnlük: Hemşirelik lisans programının 7. ve 8. Yarıyılında Hemşirelik öğrencilerine mesleki bilinç ve deneyim kazandırmak amacıyla yapılan ve bir eğitim öğretim yılını kapsayan eğitim sürecidir.
 4. İntörn Hemşire: Bu yönergedeki madde 8.1. koşulunu sağlayan 7. ve 8. yarıyılı öğrencileri intörn hemşire olarak tanımlanır.

Uygulamalı Mesleki Derslerin Yürütülmesi İle İlgili Genel Hükümler

 

Afyon Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümünde ortak zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra bölüme ait anabilim dalında teorik, uygulama ve laboratuvara yer veren dersler yer almaktadır.

Hemşirelik Esasları ve Hemşirelik Esasları Uygulama dersleri üçüncü yarıyıl İç Hastalıkları Hemşireliği ve dördüncü yarıyıl Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği uygulamalı mesleki derslerin ön koşuludur. Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar dersinden başarılı olamayan öğrenci İç Hastalıkları Hemşireliği ve dördüncü yarıyıl Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği uygulamalı mesleki dersleri alamaz.

Hemşirelik bölümünde, haftalık ders programlarında yer alan derslerin toplam saati ortak zorunlu, teorik ve uygulamalı dersler dahil, her yarıyıl için haftalık uygulama ders saatini geçemez.

Ders programlarının hazırlanması, yürütülmesi, denetlenmesi, geliştirilmesi ve değerlendirilmesinde Yüksekokul Müdürü Başkanlığında, Yüksek Okul Yönetim Kurulu, Yüksekokul Kurulu, Bölüm Başkanı ve dersi Yürüten öğretim elemanı birlikte çalışır.

1., 2., 3. Sınıftaki uygulamaların / laboratuvar alanlarının belirlenmesi ve öğrencilerin uygulama rotasyon çizelgeleri o dersin öğretim elemanı (ları) tarafından uygulama yerlerinin / laboratuvarın yetkili ve / veya sorumlularının görüşleri ve yazılı izinler alındıktan sonra yapılır.

Uygulamaların / laboratuvar çalışmalarının değerlendirilmesi ve denetlenmesi bunları yürüten öğretim elemanları tarafından yapılır.

Disiplin suçu nedeniyle verilen uzaklaştırma cezaları mazeret sayılmaz. Mazeret bildirimleri ve mazeret sınavları Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim / Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ nin Madde 16 uyarınca yapılır.

Öğrenciler sınavlarda cep telefonu, cep bilgisayarı, telsiz cihazları ve benzer elektronik cihazları kapatmak zorundadır. Sınavlara öğrenciler, öğrenci kimlik belgesi ile girerler.

1., 2., 3. Sınıftaki teorik ve uygulamalı derslerin yürütülmesi, sınavlar ve  değerlendirilmesi, not ortalamaları ve başarının belirlenmesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim / Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca yapılır.

Her öğrenci uygulama yaptığı kurumun çalışma ve güvenlik kurallarına uymak ve kullandığı mekân, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğan her türlü sorumluluk öğrenciye ait olup, öğrenci hakkında ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlemler yapılır.

İntörnlük Dersinin İlkeleri, Önkoşulu, Devam Zorunluluğu, Yürütülmesi 

İntörn Hemşire: Hemşirelik lisans programının Hemşirelik Temel İlke ve Uygulamaları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Anatomi, Fizyoloji, Sağlıkta Bilgisayar Uygulamaları, Genel Mikrobiyoloji, yaz stajı derslerinin tümünden devam alan ve başarılı olan, uygulamalı mesleki olmayan diğer derslerden ise devam almış, genel ortalama ile başarısız olmuş öğrenci yarıyıl sınavından başarısız olduğu derslerin yıl içi, yıl sonu sınavlarına girme hakkına sahiptir. Bu durumda öğrencinin, idari amirini, sorumlu öğretim elemanını veya intörn koordinatörlüğünü bilgilendirmesi şarttır. Bu şartları sağlayan öğrenci intörnlük programına kayıt yaptırmaya hak kazanır ve “İntörn Hemşire” olarak adlandırılır.

Erasmus Öğrenci hareketliliği programına katılan öğrencilerde bu şart aranmaz.

Hemşirelik Bölümü İntörnlük Programı:  İntörn öğrencinin mesleki bilgi, beceri ve deneyim kazanmaları için 4. Sınıfta Güz ve Bahar Yarıyıl dönemlerinde toplamda 30 haftadan az olmamak şartı ile haftada 28 saat pratik olarak uygulanan temel mesleki bir ders uygulamasıdır. Bu dersin uygulaması Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Sağlık Yüksekokulu önerdiği akademik takvimi ile başlar.

İntörn hemşire öğrencisi 1., 2., 3. Sınıf devam zorunluluğu olan mesleki uygulamalı olmayan derslerin tümünü almış, devam etme zorunluluğu olmayan ve yarıyıl sınavından başarısız olduğu derslerin yıl içi, yıl sonu sınavlarına girme hakkına sahiptir. Bu durumda öğrenci klinik sorumlusunu, sorumlu öğretim elemanını veya intörn koordinatörlüğünü bilgilendirmesi şarttır.

İntörn hemşire olma kriterlerini yerine getiren öğrenciler, kriterleri tamamladığı andan itibaren ilk rotasyon başında Hemşirelikte İntörnlük programına katılırlar.

İntörnlük Programı Uygulama Rotasyonları

a) İç Hastalıkları Hemşireliği,

b) Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği,

c) Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği,

d) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği,

e) Psikiyatri Hemşireliği,

f) Halk Sağlığı ve Hemşireliği,

İntörnlük programı uygulama rotasyonlarının her birinin süresi eğitim öğretim yılı başında birim yönetim (BYK) kararına göre belirlenir.

İntörn Koordinatörlüğü: Hemşirelik Bölümü öğretim elemanlarından oluşur. İntörnlük koordinatörlüğü başkanı, hemşirelik bölüm başkanlığınca bir yıllığına belirlenir.

Hemşirelik İntörnlük Programının Amacı:

 1. İntörnlük programının amacı, hemşirelik öğrencilerin önceki üç yılda edindiği teorik bilgi ve pratik becerilerini koruyucu, tedavi ve rehabilite edici alanlarda uygulayarak güçlendirmelerini sağlamak, karar verme becerilerini geliştirmek,
 2. Mezuniyet öncesi hemşirelik girişimlerini gerçekleştirme ve sonuçlarını değerlendirme sorumluluğunu alma, mesleki deneyim kazanmalarına olanak sağlama,
 3. Sağlık hizmetlerinin sunulmasında sağlık ekibi içinde yer alarak ve ekibin diğer üyeleriyle işbiriliği içinde çalışabilme,
 4. Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için yapılacak hemşirelik girişimlerini mesleki standartlar doğrultusunda gerçekleştirme becerisini kazandırmaktır.

İntörn Hemşirenin Görev ve Sorumlulukları

 • İntörnlük programında öğrenci, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici her türlü klinik ve saha alanlarında bir klinik hemşirenin veya ilgili öğretim elemanının veya görevlendirilecek uzman hemşire sorumluluğu altında ve onların denetiminde çalışmalarını sürdürür.
 • Hastanın tedavi ve bakımını yürüten ekipte aktif rol alarak, bakım girişimlerine, hasta vizitlerine ve tedavisine katılır.
 • İntörn hemşire, intörnlük uygulama rotasyonunun her bir alanına uygun sağlıklı veya hasta birey için hemşirelik sürecine uygun olarak bakımını planı uygular ve yürütür.
 • Diğer çalışanlarla birlikte klinik ve laboratuar işlemlerini izler, kayıtların düzenli tutulmasını sağlar.
 • Hastaları evdeki bakım devamlılığına hazırlamak amacı ile her klinik alan içinde belirlenecek hasta grupları için grup eğitimi programları düzenler, yürütür, taburculuk eğitimi verir.
 • Her uygulama alanı içinde, hastaya, sağlık personeline veya diğer personele verilecek hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve yürütülmesinde aktif olarak yer alır.
 • Klinik alanda gözlemlediği en az bir problemin nedeni ve çözümüne yönelik araştırma yapar ve bir çözüm önerisi hazırlayarak intörn sorumlu öğretim elemanına sunar.
 •  İntörn programına göre öğrenci, nöbet sırasında görevli hemşireye karşı doğrudan sorumludur. Öğrenciler uygulama alanlarının her birinde hafta içi 1 gece (16 saat) veya hafta sonu 1 gündüz (8 saat) olmak üzere nöbet tutabilir. Gece nöbetlerinin 1 gün öncesi ve sonrasında öğrenciler izinli sayılırlar. Resmi tatillerde öğrenci nöbet tutmaz. İntörn hemşire adına düzenlenmiş gece nöbet programına uyması zorunludur. İntörn programında öğrenci gece nöbet günlerinde devamsızlık yapamaz.
 • İntörn hemşire uygulama yaptığı klinikte, klinik çalışma saatlerine uymak zorundadır.
 • İntörn hemşire, intörnlük programı uygulaması süresince forma bütünlüğüne (madde 15) uymak zorundadır.
 • İntörn hemşire, güz veya bahar dönemi boyunca en fazla 5 iş günü devamsızlık iznini rotasyon yürütücüsünün onayıyla kullanabilir. Devamsızlık yapılan günlerin telafisi yoktur.
 • Hastalık durumunda intörn hemşire bir rotasyon boyunca en fazla 5 iş günü rapor alabilir. İntörn hemşire rapor aldığı gün kadar telafi yapmakla yükümlü değildir. (5 iş gününü aşan raporlarda intörn hangi rotasyondaysa, o rotasyon tekrar edilecektir.) Ancak bir rotasyonda 5 iş günü rapor hakkını kullanan intörnler aynı rotasyonda devamsızlık izni olan 5 iş gününü kullanamaz. (Yani raporla birlikte toplam devamsızlık izin hakkı bir rotasyon için 5 iş gününü aşamaz).
 • İntörn öğrenci devamsızlık süresinin tamamını bir intörnlük programı uygulama rotasyonu içinde kullanamaz.
 • Öğrenciler uygulama yerini yetkili öğretim elemanından habersiz değiştiremezler. Çok zorunlu durumlarda uygun görülürse kısa süre için (saatlik) izin alabilirler.
 • Her öğrenci uygulama yaptığı kurumun çalışma ve güvenlik kurallarına uymak ve kullandığı mekân, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğan her türlü sorumluluk öğrenciye ait olup, öğrenci hakkında ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlemler yapılır.

Hemşirelik bölümü intörnlük programı, öğrencilerin öğretim programı süresince edindikleri bilgi ve becerilerini uygulayarak güçlendirebilecekleri nitelikte olan öncelikli olarak Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi olmak üzere, Yönetim Kurulunun uygun bulduğu uygulama / laboratuvar alanları, donanıma ve diğer olanaklara sahip belli başlı kamu ve özel kuruluşlar ve ilgili alanlarda yapılır. 

İntörnlerin uygulama yapacakları alanlar (Klinik/Kurum) İntörnlük Rotasyonundan Sorumlu Öğretim Elemanlarının önerileri ve İntörn Koordinatörlüğünün kabul onayı ile belirlenir. Her bir İntörnlük Rotasyonu uygulama alanlarına ise, ilgili anabilim dalı karar verir ve belirlenen bu alanları, Hemşirelik İntörnlük Rotasyonundan Sorumlu Öğretim Elemanı, İntörn Koordinatörlüğüne sunar. Koordinatörlükte alınan kararlar, Hemşirelik Bölümü Başkanlığına sunularak intörnlerin uygulama alanları kesinleşir.

Hemşirelik Bölümü İntörnlük Programı Rotasyonlarından Sorumlu Öğretim elemanları tarafından rotasyon uygulama dosyası ve öğrenci değerlendirme formu hazırlanır.

Hemşirelik Bölümü İntörnlük Programı Rotasyonlarının uygulamalarından sorumlu öğretim üye/elemanı veya klinik/alan sorumlu hemşiresi öğrencilerin değerlendirme formlarının eksiksiz doldurulmasından sorumludur.

İntörn hemşire bakım sorumluluğunu üstlendiği birey/bireyler için bakım planı uygulayarak çalışır ve verdikleri bakımı uygulama dosyasında belirlenen formatta belgeler.

Uygulama bitiminde bakım dokümanları, rotasyondan sorumlu ilgili öğretim elemanına teslim edilir.

İntörn hemşire, uygulama yaptığı kuruluşun yazılı tüm kurallarına uymak zorundadır.

               İntörnlüğün değerlendirilmesinde, klinik/alan sorumlu hemşiresi ile ilgili öğretim elemanının verdiği notların toplamının ortalaması intörn uygulama ara sınav notunu belirler. İntörn I ve II ders bitirme sınavı; yazılı/sözlü sınav, vaka sunumu, hasta başı klinik sınav ya da yapılandırılmış beceri sınavı şeklinde her rotasyon alanı için yapılabilir, öğrencinin bu sınavdan en az 60 not alması gerekir. Başarı notu, ara sınav notunun %40’ı, ders bitirme sınav notunun %60’ ı alınarak hesaplanır. Başarı notu en az 60 olmalıdır. Başarısız olan öğrenci dönem sonunda bütünleme sınavına girer. Her İntörn I ve intörn II dersinden devamsızlık yaparak ya da devam ettiği halde başarısız olan öğrenciler bir sonraki dönem/yıl başarısız olduğu intörn dersini tekrarlar.

Devamsızlıktan başarısız olan öğrenci ders bitirme sınavına alınmaz ve başarısız olduğu intörn dersini tekrar eder.

Yaşam boyu Öğrenme Programı veya uluslararası değişim programları ile klinik staj (intörn I-II) ve 4. Sınıf eğitimlerini yurtdışında yürüten öğrencilerin resmi işlemlerine ek olaraki Bölüm Değişim Koordinatörü (Erasmus Koordinatörü) ve yıl içi uygulama komisyonu, denklik ve not dönüşüm işlemlerini yapar.

Değerlendirmede doğrudan dönüşüm sistemi kullanılır.

Uygulamalı Mesleki Derslerde ve İntörnlük Uygulamalarında Kullanılacak Kılık-Kıyafet

Hemşirelik öğrencileri Güz ve Bahar Yarıyılında okutulan derslerin uygulamalarında, laboratuar çalışmalarında ve İntörnlük uygulamalarında Afyon Sağlık Yüksekokulu Bölümü Başkanlığı’ nın öngördüğü formayı giymeleri zorunludur.

Hemşirelik Bölümü öğrencileri ütülü, temiz, beyaz forma ve düz lastik taban beyaz önü kapalı ayakkabı / beyaz spor ayakkabı, beyaz çorap ve beyaz ya da siyah önü açık, kapşonsuz, desensiz, dar olmayan hırkadan oluşan forma düzenine uymak zorundadır.

Aile sağlığı merkezi, okullar, ev ziyaretleri ve benzeri saha uygulaması gerekli olduğunda öğrencilerin giyecekleri giysi uygulama alanının özelliğine göre forma ya da laboratuar önlüğü olarak sorumlu öğretim elemanlarınca belirlenir.

 

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ  İNTÖRNLÜK UYGULAMA İLKELERİ

Bu yönergede geçen bazı kavramlar aşağıda açıklanmıştır.

 1. Uygulamalı Mesleki Ders: Öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve davranış kazandırmayı hedefleyen bir yarıyıl yıl devam eden derstir.
 2. Uygulama Alanı: Öğrencilerin mesleki bilgilerini, beceriye dönüştürebileceği sağlık hizmet kurum ve kuruluşlarıdır.
 3. İntörnlük: Öğrencilere mesleki bilinç ve deneyim kazandırmak amacıyla yapılan ve bir eğitim öğretim yılını kapsayan eğitim sürecidir.
 4. İntörn Öğrenci: Dördüncü sınıf öğrencileri intörn öğrenci olarak tanımlanır.

 

Uygulamalı Mesleki Derslerin Yürütülmesi İle İlgili Genel Hükümler

Sağlık Yönetimi bölümünde, haftalık ders programlarında yer alan derslerin toplam saati ortak zorunlu, teorik ve uygulamalı dersler dahil, her yarıyıl için haftada 40 ders saatini geçemez.

Ders programlarının hazırlanması, yürütülmesi, denetlenmesi, geliştirilmesi ve değerlendirilmesinde Yüksekokul Müdürü Başkanlığında, Yüksek Okul Yönetim Kurulu, Yüksekokul Kurulu, Bölüm Başkanı ve dersi yürüten öğretim elemanı birlikte çalışır.

Uygulama alanları öncelikli olarak Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi olmak üzere, Yönetim Kurulunun uygun bulduğu uygulama alanlarına sahip belli başlı kamu (il sağlık müdürlükleri, halk sağlığı müdürlükleri ve kamu hastaneler birliği gibi) ve özel kuruluşlar arasından seçilir.

İntörnlerin uygulama yapacakları birimler İntörnlük Rotasyonundan Sorumlu Öğretim Elemanlarının önerileri ve İntörn Koordinatörlüğünün kabul onayı ile belirlenir. Her bir İntörnlük Rotasyonu uygulama birimlerine ise, ilgili anabilim dalı karar verir ve belirlenen bu birimleri, Sağlık Yönetimi İntörnlük Rotasyonundan Sorumlu Öğretim Elemanı, İntörn Koordinatörlüğüne sunar. Koordinatörlükte alınan kararlar, Sağlık Yönetimi Bölümü Başkanlığına sunularak intörnlerin uygulama birimleri kesinleşir.

Disiplin suçu nedeniyle verilen uzaklaştırma cezaları mazeret sayılmaz. Mazeret bildirimleri ve mazeret sınavları Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim / Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin Madde 16 uyarınca yapılır.

Öğrenciler sınavlarda cep telefonu, cep bilgisayarı, telsiz cihazları ve benzer elektronik cihazları kapatmak zorundadır. Sınavlara öğrenciler, öğrenci kimlik belgesi ile girerler.

1., 2., 3. Sınıftaki teorik ve uygulamalı derslerin yürütülmesi, sınavlar ve  değerlendirilmesi, not ortalamaları ve başarının belirlenmesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim / Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca yapılır.

Her öğrenci uygulama yaptığı kurumun çalışma ve güvenlik kurallarına uymak ve kullandığı mekân, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğan her türlü sorumluluk öğrenciye ait olup, öğrenci hakkında ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlemler yapılır.

 

Sağlık Yönetimi Bölümü İntörnlük Dersinin İlkeleri, Önkoşulu, Devam Zorunluluğu, Yürütülmesi

Önkoşul

İntörn Sağlık Yöneticisi: Sağlık Yönetimi lisans programının Sağlık İşletmeciliğine Giriş, Genel Muhasebe I-II, Genel İşletme, Sağlıkta Bilgisayar Uygulamaları, Yönetim Bilimi, Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Örgütsel Davranış, Sağlık Kurumları Maliyet Muhasebesi, Hastane Örgüt Yönetimi I-II, Sağlık Ekonomisi, Sağlık Enformasyon Yönetimi I-II, Sağlık Kurumlarında Üretim Yönetimi, Kamu Maliyesi, Sağlık Kurumlarında Pazarlama, Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim I-II, Sağlık Hizmetlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Planlaması, Sağlık İşletmeciliğinde Çağdaş Yönelimler, Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Ve Yaz Stajı derslerinin tümünden devam alan ve başarılı olan diğer derslerden ise devam almış genel not ortalamasından başarılı olamayan öğrenci intörnlük programına kayıt yaptırmaya hak kazanır ve “İntörn Sağlık Yöneticisi” olarak adlandırılır.

 

İntörn Sağlık Yönetimi öğrencisi 1., 2., 3. Sınıf devam zorunluluğu olan mesleki uygulamalı olmayan derslerin tümünü almış, devamsızlıktan kalmamış ancak yarıyıl sınavından başarısız olduğu derslerin yıl içi, yıl sonu sınavlarına girme hakkına sahiptir. Bu durumda öğrencinin, idari amirini, sorumlu öğretim elemanını veya intörn koordinatörlüğünü bilgilendirmesi şarttır.

 

Sağlık Yönetimi Bölümü İntörnlük Programı:  İntörn öğrencinin mesleki bilgi, beceri ve deneyim kazanmaları için 4. Sınıfta Güz ve Bahar Yarıyıl dönemlerinde toplam intörnlük süresi akademik takvime göre belirlenen ve bir haftada 28 saat pratik olarak uygulanan temel mesleki bir ders uygulamasıdır. Bu dersin uygulaması Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Sağlık Yüksekokulunun önerdiği akademik takvimi ile başlar ve Güz ve Bahar döneminde geçerli akademik takvime uygun sayıda haftalık uygulama ile sona erer.

 

İntörn Sağlık Yönetimi öğrencisi olma kriterlerini yerine getiren öğrenciler, kriterleri tamamladığı andan itibaren ilk rotasyon başında İntörn Sağlık Yönetimi İntörnlük programına katılırlar.

 

İntörnlük Programı Uygulama Rotasyonları Yerleri

a) Sağlık Hizmetleri Yöneticiliği

b) Hastane Örgüt Yönetimi

c) Sağlık Enformasyon Yönetimi

d) Sağlık Hizmetlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

e) İdari ve Mali İşler (muhasebe)

f) Toplam Kalite Yönetimi

İntörn Koordinatörlüğü: Sağlık Yönetimi Bölümü öğretim elemanlarından oluşur. İntörnlük koordinatörlüğü başkanı, Sağlık Yönetimi bölüm başkanlığınca bir yıllığına belirlenir.

 

Sağlık Yönetimi İntörnlük Programının Amacı:

 1. İntörnlük programının amacı, Sağlık Yönetimi öğrencilerinin önceki üç yılda edindiği teorik bilgi ve pratik becerilerini farklı yönetim alanlarında uygulayarak güçlendirmelerini sağlamak, karar verme becerilerini geliştirmek,
 2. Mezuniyet öncesi Sağlık Yönetimi ile ilgili uygulamaları gerçekleştirme ve sonuçlarını değerlendirme sorumluluğunu alma, mesleki deneyim kazanmalarına olanak sağlama,
 3. Sağlık hizmetlerinin sunulmasında sağlık ekibi içinde yer alarak ve ekibin diğer üyeleriyle işbiriliği içinde çalışabilme,

 

İntörn Sağlık Kurumları Yöneticisinin Görev ve Sorumlulukları

 • İntörnlük programındaki öğrenci, uygulama rotasyonunun her bir alanına uygun ilgili öğretim elemanının veya görevlendirilecek kurum personelinin sorumluluğu altında ve onların denetiminde çalışmalarını sürdürür.
 • Rotasyon yaptığı birimde aktif rol alarak, birimdeki işlerin yürütülmesine katılır.
 • Her uygulama alanı içinde idari personele, sağlık personeline veya diğer personele verilecek hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve yürütülmesinde aktif olarak yer alır.
 • Rotasyon yaptığı birimlerin herhangi birinde gözlemlediği en az bir problemin nedeni ve çözümüne yönelik araştırma yapar ve bir çözüm önerisi hazırlayarak intörn sorumlu öğretim elemanına sunar.
 •  İntörn programına göre öğrenci, görevli kişiye karşı doğrudan sorumludur. Öğrenciler gerekli görülen hallerde (sağlık problemi, kişisel problemler vb.) devamsızlık yaptığı günün telafisi için hafta içi 1 gece (16 saat) veya hafta sonu 1 gündüz (8 saat) olmak üzere nöbet tutabilir. Resmi tatillerde öğrenci nöbet tutmaz.
 • İntörn öğrenci uygulama yaptığı birimde, birim çalışma saatlerine uymak zorundadır.
 • İntörn öğrenci, intörnlük programı uygulaması süresince bulunduğu kurumun resmi kıyafet yönetmeliğine uymak zorundadır.
 • İntörn öğrenci, güz veya bahar dönemi boyunca en fazla 5 iş günü devamsızlık iznini rotasyon yürütücüsünün onayıyla kullanabilir. Devamsızlık yapılan günlerin telafisi yoktur.
 • Hastalık durumunda intörn öğrenci bir rotasyon boyunca en fazla 5 iş günü rapor alabilir. İntörn öğrenci rapor aldığı gün kadar telafi yapmakla yükümlü değildir. (5 iş gününü aşan raporlarda intörn hangi rotasyondaysa, o rotasyon tekrar edilecektir.) Ancak bir rotasyonda 5 iş günü rapor hakkını kullanan intörnler aynı rotasyonda devamsızlık izni olan 5 iş gününü kullanamaz. (Yani raporla birlikte toplam devamsızlık izin hakkı bir rotasyon için 5 iş gününü aşamaz).
 • Öğrenciler uygulama yerini yetkili öğretim elemanından habersiz değiştiremezler. Çok zorunlu durumlarda idari amirince uygun görülürse kısa süre için (saatlik) izin alabilirler.
 • Her öğrenci uygulama yaptığı kurumun çalışma ve güvenlik kurallarına uymak ve kullandığı mekân, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğan her türlü sorumluluk öğrenciye ait olup, öğrenci hakkında ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlemler yapılır.
 • Sağlık Yönetimi öğrencileri Güz ve Bahar Yarıyılında İntörnlük uygulamalarında Afyon Sağlık Yüksekokulu Bölümü Başkanlığı’ nın öngördüğü önlüğü giymeleri zorunludur.

Sağlık Yönetimi Bölümü İntörnlük Programı Rotasyonlarından Sorumlu Öğretim elemanları tarafından rotasyon uygulama dosyası ve öğrenci değerlendirme formu hazırlanır.

İntörn sağlık kurumları yöneticisi, uygulama yaptığı kuruluşun yazılı tüm kurallarına uymak zorundadır.

               İntörnlüğün değerlendirilmesinde, ilgili kurumun belirlediği sorumlu ile ilgili öğretim elemanının verdiği notların toplamının ortalaması intörn uygulama ara sınav notunu belirler. İntörn I ve II ders bitirme sınavı; yazılı/sözlü sınav, vaka sunumu, hasta başı klinik sınav ya da yapılandırılmış beceri sınavı şeklinde her rotasyon alanı için yapılabilir, öğrencinin bu sınavdan en az 60 not alması gerekir. Başarı notu, ara sınav notunun %40’ı, ders bitirme sınav notunun %60’ ı alınarak hesaplanır. Başarı notu en az 60 olmalıdır. Başarısız olan öğrenci dönem sonunda bütünleme sınavına girer. Her İntörn I ve intörn II dersinden devamsızlık yaparak ya da devam ettiği halde başarısız olan öğrenciler bir sonraki dönem/yıl başarısız olduğu intörn dersini tekrarlar.

Devamsızlıktan başarısız olan öğrenci ders bitirme sınavına alınmaz ve başarısız olduğu intörn dersini tekrar eder.

Uygulamalı Mesleki Derslerde ve İntörnlük Uygulamalarında Kullanılacak Kılık-Kıyafet

İntörn öğrencileri Güz ve Bahar Yarıyılında okutulan derslerin uygulamalarında, laboratuar çalışmalarında ve İntörnlük uygulamalarında Afyon Sağlık Yüksekokulu Bölüm Başkanlığı’nın öngördüğü beyaz önlüğü giymeleri zorunludur.

 

 

 

edevlet-ogrenci-belgesi-sorgulama  akueposta  obs